.

Giáo trình C# - Tổng hợp

Chủ nhật - 02/12/2018 01:37
Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại. Và ngôn ngữ C# hội đủ những điều kiện như vậy, hơn nữa nó được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java.
Giáo trình C# - Tổng hợp
Giáo trình C# - Tổng hợp
TaiVe


1. Microsoft .NET....................................................................................10 
Tình hình trước khi MS.NET ra đời........................................................10 
Nguồn gốc của .NET............................................................................... 12 
Microsoft .NET........................................................................................12 
Tổng quan.................................................................................................12 
Kiến trúc .NET Framework.....................................................................13 
Common Language Runtime...................................................................15 
Thư viện .NET Framework......................................................................16 
Phát triển ứng dụng client........................................................................16 
Biên dịch và MSIL...................................................................................17 
Ngôn ngữ C#............................................................................................18 

2. Ngôn ngữ C#........................................................................................20 
Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#..........................................................20 
C# là ngôn ngữ đơn giản..........................................................................20 
C# là ngôn ngữ hiện đại...........................................................................21 
C# là ngôn ngữ hướng đối tượng.............................................................21 
C# là ngôn ngữ mạnh mẽ.........................................................................22 
C# là ngôn ngữ ít từ khóa.........................................................................22 
C# là ngôn ngữ module hóa.....................................................................22 
C# sẽ là ngôn ngữ phổ biến......................................................................22 
Ngôn ngữ C# với ngôn ngữ khác.............................................................23 
Các bước chuẩn bị cho chương trình.......................................................24 
Chương trình C# đơn giản.......................................................................25 
Phát triển chương trình minh họa.............................................................31 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................35 

3. Nền tảng ngôn ngữ C#.........................................................................39 
Kiểu dữ liệu..............................................................................................40 
Kiểu dữ liệu xây dựng sẵn.......................................................................41 
Chọn kiểu dữ liệu.....................................................................................42 
Chuyển đổi kiểu dữ liệu...........................................................................43 
Biến và hằng.............................................................................................44 
Gán giá trị xác định cho biến...................................................................45 
Hằng.........................................................................................................46 
Kiểu liệt kê...............................................................................................47
Kiểu chuỗi ký tự.......................................................................................50 
Định danh.................................................................................................50 
Biểu thức..................................................................................................50 
Khoảng trắng............................................................................................51 
Câu lệnh...................................................................................................51 
Phân nhánh không có điều kiện...............................................................52 
Phân nhánh có điều kiện..........................................................................53 
Câu lệnh lặp.............................................................................................60 
Toán tử.....................................................................................................68 
Namespace...............................................................................................76 
Các chỉ dẫn biên dịch...............................................................................80 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................82 

4. Xây dựng lớp - Đối tượng...................................................................87 
Định nghĩa lớp.........................................................................................88 
Thuộc tính truy cập..................................................................................91 
Tham số của phương thức........................................................................92 
Tạo đối tượng...........................................................................................93 
Bộ khởi dựng............................................................................................93 
Khởi tạo biến thành viên..........................................................................96 
Bộ khởi dựng sao chép.............................................................................98 
Từ khóa this.............................................................................................99 
Sử dụng các thành viên static...................................................................100 
Gọi phương thức static.............................................................................101 
Sử dụng bộ khởi dựng static....................................................................101 
Sử dụng bộ khởi dựng private..................................................................102 
Sử dụng thuộc tính static..........................................................................102 
Hủy đối tượng..........................................................................................104 
Truyền tham số.........................................................................................107 
Nạp chồng phương thức...........................................................................112 
Đóng gói dữ liệu với thuộc tính...............................................................116 
Thuộc tính chỉ đọc...................................................................................119 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................121 

5. Kế thừa – Đa hình................................................................................125 
Đặc biệt hóa và tổng quát hóa..................................................................126 
Sự kế thừa................................................................................................129 
Thực thi kế thừa.......................................................................................129 
Gọi phương thức khởi dựng của lớp cơ sở...............................................131 
Gọi phương thức của lớp cơ sở................................................................132
Điều khiển truy xuất.................................................................................132 
Đa hình.....................................................................................................133 
Kiểu đa hình.............................................................................................133 
Phương thức đa hình................................................................................133 
Từ khóa new và override.........................................................................137 
Lớp trừu tượng.........................................................................................139 
Gốc của tất cả các lớp- lớp Object...........................................................142 
Boxing và Unboxing dữ liệu....................................................................144 
Boxing dữ liệu ngầm định........................................................................144 
Unboxing phải thực hiện tường minh......................................................145 
Các lớp lồng nhau....................................................................................147 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................149 

6. Nạp chồng toán tử................................................................................153 
Sử dụng từ khóa operator.........................................................................153 
Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác.....................................................................154 
Sử dụng toán tử.........................................................................................154 
Toán tử so sánh bằng................................................................................156 
Toán tử chuyển đổi...................................................................................157 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................163 

7. Cấu trúc................................................................................................165 
Định nghĩa một cấu trúc...........................................................................165 
Tạo cấu trúc..............................................................................................168 
Cấu trúc là một kiểu giá trị......................................................................168 
Gọi bộ khởi dựng mặc định......................................................................169 
Tạo cấu trúc không gọi new......................................................................170 
Câu hỏi & bài tập......................................................................................172 

8. Thực thi giao diện.................................................................................176 
Thực thi giao diện.....................................................................................177 
Thực thi nhiều giao diện...........................................................................180 
Mở rộng giao diện.....................................................................................181 
Kết hợp các giao diện................................................................................181 
Truy cập phương thức giao diện...............................................................187 
Gán đối tượng cho giao diện....................................................................187 
Toán tử is..................................................................................................188 
Toán tử as..................................................................................................190 
Giao diện đối lập với trừu tượng.............................................................192 
Thực thi phủ quyết giao diện....................................................................193 
Thực thi giao diện tường minh.................................................................197
Lựa chọn thể hiện phương thức giao diện................................................200 
Ẩn thành viên............................................................................................200 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................207 

9. Mảng, chỉ mục, và tập hợp...................................................................211 
Mảng.........................................................................................................212 
Khai báo mảng.........................................................................................213 
Giá trị mặc định.......................................................................................214 
Truy cập các thành phần trong mảng.......................................................214 
Khởi tạo thành phần trong mảng.............................................................216 
Sử dụng từ khóa params...........................................................................216 
Câu lệnh foreach......................................................................................218 
Mảng đa chiều..........................................................................................220 
Mảng đa chiều cùng kích thước...............................................................220 
Mảng đa chiều có kích thước khác nhau..................................................224 
Chuyển đổi mảng......................................................................................227 
Bộ chỉ mục................................................................................................232 
Bộ chỉ mục và phép gán...........................................................................236 
Sử dụng kiểu chỉ số khác..........................................................................237 
Giao diện tập hợp......................................................................................241 
Giao diện IEnumerable.............................................................................242 
Giao diện ICollection...............................................................................246 
Danh sách mảng........................................................................................247 
Thực thi IComparable...............................................................................251 
Thực thi IComparer...................................................................................254 
Hàng đợi....................................................................................................259 
Ngăn xếp....................................................................................................262 
Kiểu từ điển...............................................................................................265 
Hastables....................................................................................................266 
Giao diện IDictionary................................................................................267 
Tập khóa và tập giá trị...............................................................................269 
Giao diện IDictionaryEnumerator............................................................270 
Câu hỏi & bài tập......................................................................................271 

10. Xử lý chuỗi.........................................................................................275 
Lớp đối tượng string.................................................................................276 
Tạo một chuỗi...........................................................................................276 
Tạo một chuỗi dùng phương thức ToString.............................................277 
Thao tác trên chuỗi...................................................................................278 
Tìm một chuỗi con....................................................................................285
Chia chuỗi.................................................................................................286 
Thao tác trên chuỗi dùng StringBuilder...................................................288 
Các biểu thức quy tắc................................................................................290 
Sử dụng biểu thức quy tắc qua lớp Regex................................................291 
Sử dụng Regex để tìm tập hợp.................................................................294 
Sử dụng Regex để gom nhóm..................................................................295 
Sử dụng CaptureCollection.....................................................................298 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................301 

11. Cơ chế ủy quyền và sự kiện...............................................................303 
Ủy quyền...................................................................................................304 
Sử dụng ủy quyền xác nhận phương thức lúc thực thi............................304 
Ủy quyền tĩnh...........................................................................................314 
Dùng ủy quyền như thuộc tính.................................................................315 
Thiết lập thứ tự thi hành với mảng ủy quyền...........................................316 
Multicasting..............................................................................................320 
Sự kiện......................................................................................................324 
Cơ chế publishing- subscribing...............................................................324 
Sự kiện và ủy quyền.................................................................................325 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................333 

12. Các lớp cơ sở .NET............................................................................335 
Lớp đối tượng trong .NET Framework...................................................335 
Lớp Timer................................................................................................ 337 
Lớp về thư mục và hệ thống....................................................................340 
Lớp Math..................................................................................................342 
Lớp thao tác tập tin..................................................................................345 
Làm việc với tập tin dữ liệu.....................................................................351 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................362 

13. Xử lý ngoại lệ.....................................................................................364 
Phát sinh và bắt giữ ngoại lệ....................................................................365 
Câu lệnh throw.........................................................................................365 
Câu lệnh catch..........................................................................................367 
Câu lệnh finally........................................................................................373 
Những đối tượng ngoại lệ........................................................................375 
Tạo riêng các ngoại lệ..............................................................................378 
Phát sinh lại ngoại lệ................................................................................381 
Câu hỏi & bài tập.....................................................................................385

Tham Khảo
Giáo trình “Ngôn ngữ Lập trình C#” được biên dịch và tổng hợp từ: 
Programming C#, Jesse Liberty, O’Reilly. 
C#  in 21 Days, Bradley L.Jones, SAMS. 
Windows Forms Programming with C#, Erik Brown, Manning. 
MSDN Library – April 2002.

 
TaiVe
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

.
Hướng dẫn Tải Tài Liệu
------------------------------------------------------

  .
Phần mềm
Quản Lý Phòng Khám
 

Quản Lý Nha Khoa
 
Quản Lý Bán Hàng
 
​​​Quản Lý Quán Cafe
 
Quản Lý Sửa Chữa
Thiết bị ngoại vi
usb
USB 99.000 VND
 
the nho
Thẻ Nhớ
.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây