.
[C++] Bài giảng: Bài 24. CON TRỎ

[C++] Bài giảng: Bài 24. CON TRỎ

 •   17/03/2019 01:49:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0

Bài 24. CON TRỎ

[C++] Bài giảng: Bài 23. MẢNG 2 CHIỀU

[C++] Bài giảng: Bài 23. MẢNG 2 CHIỀU

 •   17/03/2019 01:46:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 23. MẢNG 2 CHIỀU

[C++] Bài giảng: Bài 22. MẢNG 1 CHIỀU

[C++] Bài giảng: Bài 22. MẢNG 1 CHIỀU

 •   17/03/2019 01:45:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 22. MẢNG 1 CHIỀU

[C++] Bài giảng: Bài 21. CÂU LỆNH BREAK

[C++] Bài giảng: Bài 21. CÂU LỆNH BREAK

 •   17/03/2019 01:43:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 21. CÂU LỆNH BREAK

[C++] Bài giảng: Bài 20. CẤU LỆNH CONTINUE

[C++] Bài giảng: Bài 20. CẤU LỆNH CONTINUE

 •   17/03/2019 01:41:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 20. CẤU LỆNH CONTINUE

[C++] Bài giảng: Bài 19. CẤU TRÚC FOR

[C++] Bài giảng: Bài 19. CẤU TRÚC FOR

 •   17/03/2019 01:31:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 19. CẤU TRÚC FOR

[C++] Bài giảng: Bài 18. CẤU TRÚC DO ... WHILE

[C++] Bài giảng: Bài 18. CẤU TRÚC DO ... WHILE

 •   17/03/2019 01:22:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 18. CẤU TRÚC DO ... WHILE

[C++] Bài giảng: Bài 17. CẤU TRÚC WHILE

[C++] Bài giảng: Bài 17. CẤU TRÚC WHILE

 •   17/03/2019 01:21:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 17. CẤU TRÚC WHILE

[C++] Bài giảng: Bài 16. CẤU TRÚC SWITCH

[C++] Bài giảng: Bài 16. CẤU TRÚC SWITCH

 •   17/03/2019 01:11:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 16. CẤU TRÚC SWITCH

[C++] Bài giảng: Bài 15. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF...ELSE

[C++] Bài giảng: Bài 15. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF...ELSE

 •   17/03/2019 01:09:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 15. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF...ELSE

[C++] Bài giảng: Bài 14. CẤU TRÚC TUẦN TỰ

[C++] Bài giảng: Bài 14. CẤU TRÚC TUẦN TỰ

 •   16/03/2019 11:42:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 14. CẤU TRÚC TUẦN TỰ

[C++] Bài giảng: Bài 13. XUẤT DỮ LIỆU

[C++] Bài giảng: Bài 13. XUẤT DỮ LIỆU

 •   16/03/2019 11:36:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 13. XUẤT DỮ LIỆU

[C++] Bài giảng: Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

[C++] Bài giảng: Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

 •   16/03/2019 11:35:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

[C++] Bài 12. NHẬP DỮ LIỆU

Chú thích C++

[C++] Bài giảng: Bài 11. CHÚ THÍCH

 •   16/03/2019 11:34:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0

Chú thích (comment) nhằm giúp ta diễn giải một số đoạn code nào đó để khi đọc vào có thể hiểu ý nghĩa của chúng. Có 2 cách chú thích là chú thích 1 dòng và nhiều dòng.

Câu lệnh C++

[C++] Bài giảng: Bài 10. CÂU LỆNH

 •   16/03/2019 11:33:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0

Một chương trình C++ có thể gồm một, nhiều hoặc rất nhiều câu lệnh. Các câu lệnh thực hiện cùng một nhiệm vụ được các lập trình viên viết gần nhau và tạo thành một khối lệnh...

Cấu Trúc Chương Trình C++

[C++] Bài giảng: Bài 09. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

 •   16/03/2019 11:32:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0

Cú pháp trong C++ là những quy tắc viết code khi xây dựng một chương trình. Khi bạn biên dịch (compile) một chương trình, trình biên dịch (compiler) sẽ đảm bảo chương trình của bạn đã đúng theo cú pháp ngôn ngữ C++ hay chưa? Nếu vi phạm một quy tắc, dù nhỏ hay lớn thì trình biên dịch (compiler) cũng sẽ báo lỗi và bắt buộc bạn phải sửa nó.

[C++] Bài giảng: Bài 08. PHÉP TOÁN

[C++] Bài giảng: Bài 08. PHÉP TOÁN

 •   25/10/2018 11:03:00 AM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0

Phép toán là một phép thực hiện tính toán từ một số lượng nào đó đầu vào (gọi là toán hạng) để thành một giá trị đầu ra. Số toán hạng là số ngôi của phép toán. Các phép toán thường được nghiên cứu là các phép toán hai ngôi với số ngôi 2, như phép cộng và phép nhân, và các phép toán một ngôi với số ngôi 1, chẳng hạn như nghịch đảo phép cộng và nghịch đảo phép nhân.

Biểu thức

[C++] Bài giảng: Bài 07. BIỂU THỨC

 •   25/10/2018 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0

Biểu thức là một sự kết hợp giữa các toán tử (operator) và các toán hạng (operand) theo đúng một trật tự nhất định.

Kiểu dữ liệu C++

[C++] Bài giảng: Bài 06. KIỂU DỮ LIỆU

 •   23/10/2018 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0

Hầu hết các "Ngôn ngữ lập trình" đều phân chia dữ liệu thành nhiều kiểu khác nhau được gọi là các kiểu cơ bản hay chuẩn. Trên cơ sở kết hợp các kiểu dữ liệu chuẩn, "người sử dụng" có thể tự đặt ra các kiểu dữ liệu mới để phục vụ cho chương trình giải quyết bài toán của mình. Có nghĩa lúc đó mỗi đối tượng được quản lý trong chương trình sẽ là một tập hợp nhiều thông tin hơn và được tạo thành từ nhiều loại (kiểu) dữ liệu khác nhau.

[C++] Bài giảng: Bài 05. HẰNG SỐ

[C++] Bài giảng: Bài 05. HẰNG SỐ

 •   23/10/2018 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0

Hằng số (constant) là một tên gọi có gán giá trị xác định. Khác với biến, hằng không bao giờ thay đổi giá trị trong suốt chương trình.

Biến đổi giá trị

[C++] Bài giảng: Bài 04. BIẾN

 •   23/10/2018 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0

Một biến (variable) là một tên biểu thị cho một số lượng, một ký hiệu hay một đối tượng. Thêm vào đó, một biến sẽ được dành sẵn chỗ (phần của bộ nhớ) để chứa số lượng, ký hiệu hay đối tượng đó. Trong lúc chương trình được thi hành thì các biến của chương trình sẽ có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi gì cả.

[C++] Bài giảng: Bài 03. TỪ KHÓA

[C++] Bài giảng: Bài 03. TỪ KHÓA

 •   23/10/2018 03:13:00 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0

Mỗi ngôn ngữ đều có riêng một tập các từ với ý nghĩa đặc biệt đó là các từ khoá, chúng được dùng với mục đích định trước như tên kiểu dữ liệu, tên toán tử,..

Name

[C++] Bài giảng: Bài 02. TÊN GỌI

 •   23/10/2018 03:11:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0

Tên gọi trong ngôn ngữ lập trình nói chung đều yêu cầu tên phải tuân theo những ràng buộc nhất định. Tên phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới, độ dài không quá 32 kí tự, không được trùng với từ khoá của ngôn ngữ. Và phân biệt chữ hoa và chữ thường (ví dụ: như XY và  xy là khác nhau).  

ASCII full

[C++] Bài giảng: Bài 01. BẢNG CHỮ CÁI

 •   23/10/2018 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0

Mọi ngôn ngữ lập trình đều được xây dựng từ một bộ kí tự nào đó và các quy tắc trên đó để xây dựng các từ, các câu lệnh và cấu trúc chương trình. Ngôn ngữ lập trình C sử dụng bộ ký tự ASCII (American Standard Code for Informations Interchange).

. .
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây