.
CauTrucDuLieu

Bài 25: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật là gì?

 •   24/08/2019 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc dữ liệu là việc xây dựng các cấu trúc thích hợp nhất sao cho vừa có thể phản ánh chính xác các dữ liệu thực tế này, vừa có thể dễ dàng dùng máy tính để xử lý. Khái niệm Giải thuật có từ rất lâu do một nhà toán học người Arập phát ngôn, một trong những thuật toán nổi tiếng có từ thời cổ Hylạp là thuật toán Euclid (thuật toán tìm ước số chung lớn nhất của 2 số).
Ham

Bài 24: HÀM - PHƯƠNG THỨC

 •   17/03/2019 12:49:00 PM
 •   Đã xem: 535
 •   Phản hồi: 0
Hàm là gì? Chúng ta thường hay nói hàm trên, hàm dưới hoặc "Răng Hàm Mặt" Vậy hàm là gì nhỉ? Hàm trong lập trình (thủ tục/chương trình con) là một nhóm các câu lệnh thực hiện một nhiệm vụ. Mỗi chương trình C++ có ít nhất một hàm, là hàm main().
Bài 23: MẢNG 2 CHIỀU

Bài 23: MẢNG 2 CHIỀU

 •   17/03/2019 12:46:00 PM
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0
Mảng 2 chiều được biểu diễn dưới dạng hàng và cột, nó còn được gọi là ma trận hay mảng các mảng hoặc danh sách các mảng. Nó được biểu diễn dưới dạng bảng nhằm mục đích minh họa cho chúng ta dễ hiểu, nhưng máy sẽ lưu chúng thành 1 dãy các ô nhớ liền kề nhau, tức là lưu thành mảng 1 chiều.
Bài 22: MẢNG 1 CHIỀU

Bài 22: MẢNG 1 CHIỀU

 •   17/03/2019 12:45:00 PM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0
Mảng 1 chiều (tiếng anh: One-Dimensional Array) là cấu trúc dữ liệu đầu tiên và cũng là cấu trúc dữ liệu đơn giản & phổ biến nhất. Nó là một tập hợp tuần tự các phần tử có cùng kiểu dữ liệu (kiểu mảng) và các phần tử được lưu trữ trong một dãy các ô nhớ liên tục trên bộ nhớ. Các phần tử của mảng được truy cập bằng cách sử dụng “chỉ số”. Mảng có kích thước N sẽ có chỉ số từ 0 tới N – 1.
Break

Bài 21: CÂU LỆNH BREAK

 •   17/03/2019 12:43:00 PM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
Break được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc và điều khiển chương trình bắt đầu lệnh tiếp ngoài vòng lặp. Ngoài ra nó cũng được dùng trong cấu trúc switch để dừng việc so sánh tiếp theo.
Continue

Bài 20: CẤU LỆNH CONTINUE

 •   17/03/2019 12:41:00 PM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Continue được sử dụng trong vòng lặp để bỏ qua không thực hiện khối lệnh nằm sau nó. Nó ít được sử dụng trong vòng lặp while hoặc do-while bởi một số hạn chế.
For

Bài 19: CẤU TRÚC FOR

 •   17/03/2019 12:31:00 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc vòng lặp for (for loops), cũng là vòng lặp cơ bản tương tự như while và do-while trong ngôn ngữ lập trình C++.Tuy nhiên, vòng lặp for có cú pháp phức tạp hơn, nhưng ngắn gọn hơn các vòng lặp while hay do-while khi sử dụng. Nó hoàn toàn có thể thay thế vòng lặp while.
DoWhile

Bài 18: CẤU TRÚC DO ... WHILE

 •   17/03/2019 12:22:00 PM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Do…while có đầy đủ các tính chất mà một vòng lặp. Tuy nhiên, khác với cấu trúc while, biểu thức điều kiện của do … while được đặt phía sau đoạn code, do đó vòng lặp sẽ được thực hiện ít nhất một lần, bất kể các giá trị đầu vào có thoả biểu thức điều kiện hay không.
Bài 17: CẤU TRÚC WHILE

Bài 17: CẤU TRÚC WHILE

 •   17/03/2019 12:21:00 PM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc while là vòng lặp khiến chương trình thực hiện lặp đi lặp lại một hoặc một chuỗi các câu lệnh (khối lệnh) cho đến khi không còn thõa mãn một điều kiện.
Bài 16: CẤU TRÚC SWITCH

Bài 16: CẤU TRÚC SWITCH

 •   17/03/2019 12:11:00 PM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc switch cũng tương tự cấu trúc if, nhưng nó mềm dẻo hơn và linh động hơn nhiều so với sử dụng if. Tuy nhiên, nó cũng có mặt hạn chế là kết quả của biểu thức phải là giá trị cụ thể. Một bài toán sử dụng lệnh switch thì cũng có thể sử dụng if, nhưng ngược lại thì còn tùy thuộc vào giải thuật của bài toán.
Re Nhanh

Bài 15: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF...ELSE

 •   17/03/2019 12:09:00 PM
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc này có hai thành phần. Thành phần đầu tiên là từ khoá if chứa một biểu thức, tiếp đó là khối lệnh đang chờ được thực thi của nó. Thành phần thứ hai là từ khoá else cũng kèm theo khối lệnh đang chờ thực thi.
Bài 14: CẤU TRÚC TUẦN TỰ

Bài 14: CẤU TRÚC TUẦN TỰ

 •   17/03/2019 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0
Cấu trúc tuần tự của một chương trình bao gồm các lệnh tuần tự nối tiếp nhau. Dòng lệnh được thực hiện từ trên xuống.Trong quá trình thực hiện chương trình có thể rẽ nhánh hay lặp lại một đoạn mã nào đó.
Bài 13: XUẤT DỮ LIỆU

Bài 13: XUẤT DỮ LIỆU

 •   17/03/2019 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0
Xuất dữ liệu ra màn hình là một trong những điều cơ bản nhất của lập trình để giao tiếp với người dùng. Ngoài ra còn nhiều hình thức xuất dữ liệu khác như xuất ra file theo một định dạng nào đó...
Bài 12: NHẬP DỮ LIỆU

Bài 12: NHẬP DỮ LIỆU

 •   17/03/2019 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Nhập dữ liệu là thao tác cơ bản và quan trọng mà mỗi lập trình viên cần nắm rõ. Bàn phím là thiết bị nhập chuẩn trên hầu hết các loại máy tính. Để nhập dữ liệu cho các biến từ bàn phím, chúng ta sử dụng cin và toán tử >> như sau: ...
Chú thích C++

Bài 11: CHÚ THÍCH

 •   17/03/2019 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 438
 •   Phản hồi: 0
Chú thích (comment) nhằm giúp ta diễn giải một số đoạn code nào đó để khi đọc vào có thể hiểu ý nghĩa của chúng. Có 2 cách chú thích là chú thích 1 dòng và nhiều dòng.
Câu lệnh C++

Bài 10: CÂU LỆNH

 •   17/03/2019 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0
Một chương trình C++ có thể gồm một, nhiều hoặc rất nhiều câu lệnh. Các câu lệnh thực hiện cùng một nhiệm vụ được các lập trình viên viết gần nhau và tạo thành một khối lệnh...
Cấu Trúc Chương Trình C++

Bài 09: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

 •   17/03/2019 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 495
 •   Phản hồi: 0
Cú pháp trong C++ là những quy tắc viết code khi xây dựng một chương trình. Khi bạn biên dịch (compile) một chương trình, trình biên dịch (compiler) sẽ đảm bảo chương trình của bạn đã đúng theo cú pháp ngôn ngữ C++ hay chưa? Nếu vi phạm một quy tắc, dù nhỏ hay lớn thì trình biên dịch (compiler) cũng sẽ báo lỗi và bắt buộc bạn phải sửa nó.
Bài 08: PHÉP TOÁN

Bài 08: PHÉP TOÁN

 •   25/10/2018 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 582
 •   Phản hồi: 0
Phép toán là một phép thực hiện tính toán từ một số lượng nào đó đầu vào (gọi là toán hạng) để thành một giá trị đầu ra. Số toán hạng là số ngôi của phép toán. Các phép toán thường được nghiên cứu là các phép toán hai ngôi với số ngôi 2, như phép cộng và phép nhân, và các phép toán một ngôi với số ngôi 1, chẳng hạn như nghịch đảo phép cộng và nghịch đảo phép nhân.
Biểu thức

Bài 07: BIỂU THỨC

 •   25/10/2018 08:03:00 PM
 •   Đã xem: 567
 •   Phản hồi: 0
Biểu thức là một sự kết hợp giữa các toán tử (operator) và các toán hạng (operand) theo đúng một trật tự nhất định.
Kiểu dữ liệu C++

Bài 06: KIỂU DỮ LIỆU

 •   24/10/2018 02:19:00 AM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Hầu hết các "Ngôn ngữ lập trình" đều phân chia dữ liệu thành nhiều kiểu khác nhau được gọi là các kiểu cơ bản hay chuẩn. Trên cơ sở kết hợp các kiểu dữ liệu chuẩn, "người sử dụng" có thể tự đặt ra các kiểu dữ liệu mới để phục vụ cho chương trình giải quyết bài toán của mình. Có nghĩa lúc đó mỗi đối tượng được quản lý trong chương trình sẽ là một tập hợp nhiều thông tin hơn và được tạo thành từ nhiều loại (kiểu) dữ liệu khác nhau.
Bài 05: HẰNG SỐ

Bài 05: HẰNG SỐ

 •   24/10/2018 02:17:00 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Hằng số (constant) là một tên gọi có gán giá trị xác định. Khác với biến, hằng không bao giờ thay đổi giá trị trong suốt chương trình.
Biến đổi giá trị

Bài 04: BIẾN

 •   24/10/2018 02:16:00 AM
 •   Đã xem: 553
 •   Phản hồi: 0
Một biến (variable) là một tên biểu thị cho một số lượng, một ký hiệu hay một đối tượng. Thêm vào đó, một biến sẽ được dành sẵn chỗ (phần của bộ nhớ) để chứa số lượng, ký hiệu hay đối tượng đó. Trong lúc chương trình được thi hành thì các biến của chương trình sẽ có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi gì cả.
Bài 03: TỪ KHÓA

Bài 03: TỪ KHÓA

 •   24/10/2018 02:13:00 AM
 •   Đã xem: 549
 •   Phản hồi: 0
Mỗi ngôn ngữ đều có riêng một tập các từ với ý nghĩa đặc biệt đó là các từ khoá, chúng được dùng với mục đích định trước như tên kiểu dữ liệu, tên toán tử,..
Name

Bài 02: TÊN GỌI

 •   24/10/2018 02:11:00 AM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0
Tên gọi trong ngôn ngữ lập trình nói chung đều yêu cầu tên phải tuân theo những ràng buộc nhất định. Tên phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới, độ dài không quá 32 kí tự, không được trùng với từ khoá của ngôn ngữ. Và phân biệt chữ hoa và chữ thường (ví dụ: như XY và  xy là khác nhau).  
ASCII full

Bài 01: BẢNG CHỮ CÁI

 •   24/10/2018 02:09:00 AM
 •   Đã xem: 1314
 •   Phản hồi: 0
Mọi ngôn ngữ lập trình đều được xây dựng từ một bộ kí tự nào đó và các quy tắc trên đó để xây dựng các từ, các câu lệnh và cấu trúc chương trình. Ngôn ngữ lập trình C sử dụng bộ ký tự ASCII (American Standard Code for Informations Interchange).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây